Kúpne zmluvy

Orientačná cenová ponuka

Zmluvy o prevodoch vlastníctva k hnuteľným aj k nehnuteľným veciam, bytom, pozemkom.

Cena za vypracovanie kúpnej zmluvy:


od 100,- EUR

Nájomné zmluvy k bytom, rodinným domom, pozemkom, hnuteľným veciam.

Cena za vypracovanie nájomnej zmluvy:


od 120,- EUR

Zmluvy o dielo v súvislosti so stavbou rodinného domu, opravou či úpravou veci.

Cena za vypracovanie zmluvy o dielo:


od 150,- EUR

Napríklad zmluva o pôžičke, zmluva o preprave, zmluva o združení.

Cena za vypracovanie zmluvy:


od 150,- EUR / hod.

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Pre našich klientov pripravujeme a pripomienkujeme rôzne typy občianskoprávnych zmlúv. Majetkové vzťahy je potrebné  riadne zmluvne ošetriť. Pre našich klientov vypracúvame rôzne typy občianskoprávnych zmlúv, ktoré pripravujeme individuálne na mieru daného prípadu. Tiež pripomienkujeme zmluvy, ktoré naším klientom predloží druhá zmluvná strana.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Vstup do rôznych občianskoprávnych vzťahov je často spojený s uzatváraním písomných kontraktov. Najbežnejšími kontraktami sú kúpna zmluva (využívaná pri kúpe tovarov, prevodoch nehnuteľností atď.), zmluva o dielo (využívaná pri výstavbe, zhotovení novej veci na zákazku, oprave veci, úprave veci, poskytnutí prác atď.), nájomná zmluva (využívaná najmä pri nájme bytov, rodinných domov, pozemkov). Do úvahy však prichádza celý rad ďalších zmluvných typov, ktoré sú súčasťou bežného života každého jednotlivca.

Pri príprave občianskoprávnych zmlúv je kvalifikovaná pomoc skúseného advokáta takmer neoceniteľná. Advokát s potrebnou praxou a skúsenosťami vie príslušné zmluvy pripraviť tak, aby vytvorili rámec, v ktorom bude každá zmluvná strana vedieť, aké sú jej práva a povinnosti. Zároveň takto individuálne pripravená zmluva poskytne klientovi právnu ochranu pre prípad, ak by zmluvný partner svoje zmluvné povinnosti neplnil.

V prípade predloženia zmluvy zmluvným partnerom advokát upozorní klienta na riziká zmluvy, vysvetlí mu možné dôsledky a navrhne riešenia.

Každý, kto pri vstupe do občianskoprávnych vzťahov venuje kontraktačnému procesu dostatočnú pozornosť a obráti sa na advokáta môže z takéhoto postupu jedine profitovať.

Naša advokátska kancelária Vám pripraví alebo spripomienkuje zmluvy tak, aby Vás svojím obsahom neohrozovali, ale naopak chránili. V budúcnosti sa tak môžete vyhnúť mnohým ťažkostiam, v negociácií so zmluvným partnerom zaujať pevnú pozíciu opretú o práva dojednané v zmluve a porušené práva jednoduchšie uplatňovať aj súdnou cestou.

nájomné zmluvy zmluvy o dielo zmluvy o pôžičke advokát trnava

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti