Služby pre občanov

V rámci konaní o oddlžení poskytujeme kvalifikované poradenstvo a pripravujeme potrebnú dokumentáciu pre veriteľov aj dlžníkov.

Občianske právo zahŕňa niekoľko oblastí práva, vrátane dedenia, rodinného práva, práva nehnuteľností či ochrany spotrebiteľa.

Rodinné právo upravuje vzťahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi a ďalšími členmi rodiny.

Do portfólia našich služieb patrí aj poradenstvo a príprava zmluvnej dokumentácie pri prevodoch nehnuteľností, pri stavebnej činnosti a taktiež zastupovanie klientov na príslušných úradoch.

Pre našich klientov pripravujeme a pripomienkujeme rôzne typy občianskych zmlúv od bežných zmlúv až po tie najnáročnejšie.

Neodmysliteľnou súčasťou advokátskej praxe je zastupovanie klientov na rokovaniach s protistranou, pred súdmi a inými orgánmi. V týchto konaniach dôsledne presadzujeme práva a záujmy našich klientov.