PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ A STAVEBNÉ PRÁVO

Orientačná cenová ponuka

Zmluvy o prevodoch vlastníctva k nehnuteľnostiam, t.j. bytom, pozemkom a stavbám.

Cena za vypracovanie kúpnej zmluvy:


od 100,- EUR

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti je veľmi efektívny spôsob zabezpečenia pohľadávok.

Cena za vypracovanie záložnej zmluvy:


od 150,- EUR

Vecné bremeno možno zriadiť zmluvou. Vecné bremeno zabezpečuje právo k cudzej veci – nehnuteľnosti, napríklad právo prechodu, prejazdu, uloženia sietí atď.

Cena za vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena:


od 120,- EUR

Nájomné zmluvy k bytom, rodinným domom, pozemkom.

Cena za vypracovanie nájomnej zmluvy:


od 120,- EUR

Poradenstvo a vypracovanie právnych analýz v oblasti práva nehnuteľností ako aj v ďalších súvisiacich záležitostiach.

Cena právneho poradenstva:


od 60,- EUR / hod.

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Do portfólia našich právnych služieb patrí aj príprava zmluvnej dokumentácie pri nakladaní s nehnuteľnosťami, poradenstvo v oblasti stavebnej činnosti a zastupovanie v katastrálnych, stavebných a iných súvisiacich konaniach.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Právo nehnuteľností na Slovensku sa vyznačuje viacerými osobitosťami. Jednou z najvýznamnejších zvláštností slovenského práva nehnuteľností je, že v ňom neplatí zásada superficies solo cedit. V praxi to zanemená, že vlastníkom pozemku a stavby, ktorá sa na ňom nachádza môžu byť rôzne osoby. Uvedené pravidlo spôsobuje v praxi mnoho komplikácií.

Významným neduhom v oblasti slovenského práva nehnuteľností je rozdrobenosť vlastníckych vzťahov k pôde. Problémy v praxi spôsobuje tiež značný počet neznámych a nezistených vlastníkov pôdy.

Vyššie uvedené zďaleka nevystihujú celý komplex problematických otázok v oblasti práva nehnuteľností.

Osobitne je v slovenskom právnom poriadku upravené vlastníctvo bytov a nebytových priestorov, nájom bytov, nájom nebytových priestorov, či nájom poľnohospodárskej pôdy. Významný dosah na odvetvie práva nehnuteľností majú katastrálne predpisy, ako aj predpisy týkajúce sa ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Právo nehnuteľností tak tvorí pomerne zložitý súbor právnych noriem zakotvených v rôznych právnych predpisoch, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. S právom nehnuteľností úzko súvisí stavebné právo, ktoré zahŕňa územné konania, povoľovanie stavieb, kolaudáciu stavieb, odstraňovanie stavieb a iné.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že pre zvládnutie životných situácií súvisiacich s nehnuteľnosťami (prevody, nájmy, výstavba a iné) sú potrebné služby skúseného právneho poradcu.

S právnymi službami v oblasti práva nehnuteľností a stavebného práva máme dlhoročné skúsenosti. Nakoľko ide často o náročnú problematiku a zložitú právnu úpravu, odporúčame občanom, aby sa v tejto oblasti obrátili na advokáta. Predídu tak množstvu problémov a komplikácií, ktoré sa môžu vyskytnúť pri kúpe či nájme nehnuteľností, výstavbe rodinných domov, prípadne pri súvisiacich správnych konaniach

záložné právo prevody nehnuteľnosti katastrálne konanie stavené konanie

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti