KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA

Orientačná cenová ponuka

Podnikateľom radíme ohľadom konkurzu a reštrukturalizáciou. Cena za právne poradenstvo:


od 60,- EUR / hod.

Zhodnotíme Vašu finančnú situáciu a vypracujeme Vám právnu analýzu. Cena za právnu analýzu:


od 150,- EUR

Veritelia si svoje pohľadávky do konkurzu / reštrukturalizácie prihlasujú u správcu. Cena za vypracovanie prihlášky:


od 150,- EUR

Podnikateľ (právnická osoba), ktorý je platobne neschopný alebo predlžený je zo zákona povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Cena za prípravu návrhu:


od 200,- EUR

Voči platobne neschopnému dlžníkovi môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu aj veriteľ. Cena za prípravu návrhu:


od 200,- EUR

Riadne uplatňovanie práv na schôdzach veriteľov v konkurze či reštrukturalizácií môže byť odborne aj časovo náročné. Cena za zastupovanie:


od 60,- EUR / hod.

V súvislosti s konkurzom môžu vzniknúť rôzne typy súdnych konaní, v ktorých strana musí byť zastúpená advokátom. Cena za zastupovanie:


od 60,- EUR / hod.

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

V rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní poskytujeme kvalifikované poradenstvo veriteľom aj dlžníkom. Zároveň sme pripravení pomôcť s rôznymi typmi podaní ako sú veriteľské či dlžnícke návrhy na vyhlásenie konkurzu, prihlášky pohľadávok a podobne. K agende insolvenčných konaní patrí tiež zastupovanie klientov na schôdzach veriteľov či iných rokovaniach súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou ako aj v súdnych konaniach.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Konkurz ani reštrukturalizácia rozhodne nie je želanou súčasťou podnikateľského života. Hlavným účelom podnikania je predsa dosahovanie zisku. Konkurz a reštrukturalizácia sú pritom procesy nerozlučne spojené s platobnou neschopnosťou či predlžením, a teda so situáciami, keď podnikanie nejde podľa plánu, zisk sa netvorí, naopak, pribúdajú záväzky a dlhy. Platobná neschopnosť a predlženie sú súhrnne označované ako úpadok.

Hlavnými subjektami, ktorých sa úpadok podnikateľa dotýka sú na jednej strane dlžník, t.j. samotný podnikateľský subjekt, ktorý sa dostal do problémov a nedokáže si riadne plniť svoje záväzky a na druhej strane jeho veritelia, ktorými sú predovšetkým doterajší obchodní partneri dlžníka, ktorí sa dosiaľ nedočkali splnenia svojich pohľadávok.

Riešenie úpadku je možné v zásade dvoma spôsobmi, a to buď reštrukturalizáciou dlžníka alebo jeho konkurzom. Základným rozdielom medzi uvedenými spôsobmi riešenia úpadku spočíva v tom, že zatiaľ čo reštrukturalizácia smeruje k uzdraveniu a opätovnému naštartovaniu spoločnosti, konkurz smeruje k ukončeniu podnikateľskej činnosti a k úplnej likvidácii spoločnosti. Reštrukturalizácia má prispieť k vyššej miere uspokojenia veriteľov ako konkurz. Reštrukturalizácia smeruje k vytvoreniu a schváleniu plánu,  na základe ktorého by sa dlžníkovi časť dlhov odpustila, pričom by sa zároveň spustili ozdravné procesy v jeho fungovaní tak, aby podstatnú časť svojich dlhov mohol splniť.

Konkurz sa uplatňuje vtedy, ak už ani reštrukturalizácia neprichádza do úvahy kvôli zlej obchodnej a finančnej situácií dlžníka. Podstatou konkurzu je speňaženie dlžníkovho majetku a rozdelenie výťažku medzi veriteľov tak, aby boli uspokojení v čo najväčšej miere a čo najrýchlejšie.

Z pohľadu dlžníka je často náročné posúdiť, či môže svoju situáciu riešiť reštrukturalizáciou alebo je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že dlžník aj jeho štatutári (napríklad konatelia) nesú zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobia veriteľom, ak návrh na vyhlásenie konkurzu nepodajú včas. Aj z tohto dôvodu je dôležité riešiť nepriaznivú finančnú situáciu s kvalifikovanými ekonomickými a právnymi poradcami včas a v nevyhnutom prípade insolvenčné konanie iniciovať.

Pôsobnosť našej kancelárie v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie spočíva v komplexnom poradenstve pre dlžníkov aj veriteľov tak, aby sme im pomohli zvoliť správny postup či stratégiu, a aby ich práva v insolvenčných konaniach boli vždy chránené v maximálnej možnej miere. Ďalej naša činnosť spočíva vo vypracovaní návrhov, prihlášok či iných podaní a v zastupovaní na schôdzach či súdnych pojednávaniach.

Osobitnou kategóriou našich činností súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou je zastupovanie klientov v súdnych sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou. Môže ísť napríklad o spor vyvolaný popretím pohľadávky veriteľa alebo spor o tom, či určitý majetok patrí do konkurznej podstaty.

Vzhľadom na zložitosť a komplexnosť právnej úpravy konkurzu a reštrukturalizácie je potrebné každý prípad, či už z pohľadu dlžníka alebo veriteľa riešiť individuálne a s pomocou odborníka, ktorý sa danej oblasti profesionálne venuje.

advokát Trnava právna analýza právne služby podnikatelia

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti