OSOBNÝ BANKROT

Orientačná cenová ponuka

Fyzickým osobám radíme vo veci predpokladov a následkov oddlženia.

Cena za právne poradenstvo:


od 60,- EUR / hod.

Zhodnotíme Vašu finančnú situáciu a vypracujeme Vám právnu analýzu.

Cena za právnu analýzu:


od 150,- EUR

Veritelia si svoje pohľadávky do konkurzu prihlasujú u správcu.

Cena za vypracovanie prihlášky:


od 150,- EUR

V súvislosti s konkurzom môžu vzniknúť rôzne typy súdnych konaní, v ktorých strana musí byť zastúpená advokátom.

Cena za zastupovanie:


od 60,- EUR / hod.

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Osobný bankrot je neformálnym označením pre proces konkurzu a oddlženia fyzických osôb, bez ohľadu na to, či ide o podnikateľov alebo nie. Právny poriadok Slovenskej republiky pojem osobný bankrot nepozná. Osobný bankrot je upravený v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, a to najmä v jeho štvrtej časti označenej ako Oddlženie.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou je oprávnený domáhať sa oddlženia konkurzom alebo splátkovým kalendárom bez ohľadu na to, či má záväzky z podnikateľskej činnosti.

Oddlženie má podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií dve formy, a to konkurz a splátkový kalendár. Právo žiadať oddlženie, teda právo podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára má fyzická osoba len vtedy, ak sa voči nej vedie exekučné, alebo obdobné vykonávacie konanie, najmenej jeden rok.

Cieľom osobného bankrotu je zbaviť dlžníka starých dlhov tak, aby mohol nanovo odštartovať svoju ekonomickú činnosť, zamestnať sa alebo začať s podnikaním, či nadobúdať majetok.

Nakoľko sa naša kancelária venuje aj výkonu správcovskej činnosti v konkurzoch, sme kvalifikovaní na poskytnutie profesionálneho poradenstva v oblasti konkurzu a oddlženia fyzických osôb. Právna úprava v tejto oblasti je pre laika často neprehľadná. Preto môže  byť komplikované posúdiť, či dlžník spĺňa podmienky na konkurz a oddlženie a aké následky má proces oddlženia na postavenie fyzickej osoby.

Veriteľom a iným dotknutým osobám pomôžeme, pokiaľ ide o prihlasovanie pohľadávok, prípadne pri incidenčných sporoch alebo sporoch o vylúčenie veci z konkurznej podstaty. Špecifikom konania o oddlžení je zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka, ktorý môžu iniciovať veritelia.

oddlženie fyzickej osoby právna analýza oddĺženia advokát Trnava

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti