Trestné právo

Orientačná cenová ponuka

Fyzickým osobám radíme vo veci trestného práva.

Cena za právne poradenstvo:


od 60,- EUR / hod.

Obvinených zastupujeme v prípravnom konaní aj v konaní pred súdom.

Cena za právnu analýzu:


od 60,- EUR

Poškodeným alebo iným osobám, ktoré chcú oznámiť trestnú činnosť pomáhame s prípravou trestných oznámení.

Cena za vypracovanie dohody:


od 60,- EUR

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

V oblasti trestného práva sa zaoberáme obhajobou obvinených v trestnom konaní. Právnu pomoc poskytujeme tiež osobám, ktoré boli poškodené trestnou činnosťou, podozrivým osobám a svedkom.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Inštitúty trestného práva predstavujú najzávažnejšie zásahy štátu do slobody jednotlivca. V rámci trestného konania ja možné obmedzenie osobnej slobody, odňatie veci, prípustné sú aj prehliadky obydlia, či iných priestorov a mnohé ďalšie zásahy, ktoré sú nevyhnutné pre objasnenie trestnej činnosti. Výsledkom trestného konania sú sankcie, ktoré však v niektorých prípadoch nie sú primerané závažnosti spáchaného činu či osobe páchateľa.

Úlohou advokáta ako obhajcu v trestnom konaní je dohliadať, aby sa zásahy do práv obvinených či obžalovaných diali len v medziach zákona. Advokát zároveň v trestnom konaní realizuje právo na obhajobu tak, aby bola zaručená ochrana záujmov obvineného, a aby boli dodržiavané jeho práva. Aktívnym pôsobením obhajcu možno dosiahnuť pre obvineného priaznivý výsledok trestného konania, či už zastavením trestného stíhania, oslobodením obvineného alebo uložením trestu, ktorý nie je neprimerane prísny. Z advokátskej praxe vieme, aké je dôležité nechať sa v trestnom konaní zastúpiť kvalifikovaným obhajcom.

V trestnom konaní sa môže dať zastúpiť advokátom aj poškodený. Úlohou advokáta je v takomto prípade riadne uplatňovanie práv poškodeného. Typickým je uplatnenie nároku na náhradu škody, a to skutočnej škody a tiež nemajetkovej ujmy. Majetková škoda býva často spôsobená krádežou, poškodením cudzej veci a mnohými inými trestnými činmi proti majetku. Nemajetková ujma býva zasa dôsledkom zásahu do základných práv a slobôd ako je život, zdravie, ľudská dôstojnosť a podobne. V takýchto prípadoch je úlohou advokáta pomáhať obetiam trestných činov dosiahnuť v rámci trestného konania satisfakciu.

zastupovanie obžalovaných príprava trestných oznámení zastupovanie v trestnom konaní advokát Trnava

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti