Občianske právo

Orientačná cenová ponuka

Fyzickým osobám radíme vo všetkých občianskoprávnych veciach.

Cena za právne poradenstvo:


od 60,- EUR / hod.

Zhodnotíme Vašu situáciu, Vašu vec právne posúdime a poskytneme Vám komplexnú analýzu s návrhom riešení.

Cena za právnu analýzu:


od 100,- EUR

V občianskoprávnych veciach môžu vzniknúť rôzne typy súdnych konaní. Pre úspešné zvládnutie týchto konaní je nutné zastúpenie advokátom.

Cena za zastupovanie:


od 60,- EUR / hod.

Pre klientov pripravujeme alebo pripomienkujeme rôzne občianskoprávne zmluvy.

Cena za prípravu zmluvy:


od 100,- EUR

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Občianske právo je mimoriadne rozsiahlym právnym odvetvím, ktoré zasahuje do mnohých oblastí života jednotlivca. Upravuje predovšetkým majetkové vzťahy, ale aj s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Občianske právo sa dotýka života jednotlivca takmer každodenne. Či už nakupujete potraviny, oblečenie alebo iný tovar, vstupujete do občianskoprávnych a zároveň spotrebiteľských vzťahov. Súčasná legislatíva priznáva spotrebiteľom celý rad oprávnení, ktoré však možno riadne a v plnom rozsahu uplatňovať len s pomocou advokáta, ktorý sa v tejto problematike dostatočne orientuje.

Ak zabezpečujete bývanie, či už kúpou alebo nájmom bytu, domu alebo inej nehnuteľnosti, opätovne ide o občianskoprávne vzťahy. Nakoľko ide o dôležitú udalosť a často o veľkú investíciu, pri riešení bývania je pomoc advokáta tiež dôležitá, najmä pokiaľ ide o vypracovanie alebo kontrolu príslušnej zmluvnej dokumentácie.

V živote je tiež bežné, že je nutné vyporiadať spoluvlastníctvo (podielové alebo bezpodielové). Vyporiadanie spoluvlastníctva sa realizuje buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím. V oboch prípadoch je nutné kvalifikované právne zastúpenie, a to pri vypracovaní alebo kontrole príslušných dokumentov alebo pri zastupovaní v súdnom konaní.

Pomerne časté sú tiež spory o určenie vlastníckeho práva, keď je medzi rôznymi osobami sporné, kto je vlastníkom nehnuteľnosti. S týmto typom sporov má naša kancelária tiež dostatok skúseností.

Vo všetkých uvedených situáciách sme pripravení poskytnúť klientom odborné právne služby. Taktiež vieme klientom pomôcť vo veciach ochrany osobnosti,  vymáhania pohľadávok, náhrady spôsobenej škody aj v iných občianskoprávnych veciach. Pre klientov pripravujeme tiež rôzny typy zmluvnej dokumentácie, napríklad kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o pôžičke a iné.

ochrana osobnosti ochrana spotrebiteľa ochrana vlastníckeho práva advokát Trnava

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti