ZASTUPOVANIE PRED SÚDMI A INÝMI ORGÁNMI, VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Orientačná cenová ponuka

Štandardne sa riešenie sporu začína vypracovaním a zaslaním predžalobnej výzvy protistrane. Takto môžete predísť súdnemu konaniu a s  pomocou advokáta vyriešiť spor rýchlo a efektívne.

Cena za vypracovanie výzvy:


od 50,- EUR.

Podaním žaloby začína sporové súdne konanie. Ohrozené alebo porušené právo advokát ako zástupca svojho klienta uplatní na príslušnom súde alebo na rozhodcovskom súde. 

Cena za vypracovanie žaloby:


od 100,- EUR

Klientov zastupujeme tiež pred odvolacími súdmi v odvolacích konaniach.

Cena za prípravu odvolania:


od 150,- EUR

Pri súdnych konaniach advokát uskutočňuje pre klienta aj ďalšie úkony, akými sú vyjadrenia k podaniam protistrany, účasť na pojednávaniach, rokovania s protistranou, dovolania, návrhy na exekúciu a iné.

Cena za vypracovanie iných podaní:


od 100,- EUR / hod.

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Neodmysliteľnou súčasťou advokátskej praxe je zastupovanie klientov tak pri mimosúdnych rokovaniach, ako aj pred súdmi. Naša advokátska kancelária v týchto súdnych a mimosúdnych konaniach dôsledne presadzuje práva a záujmy klientov.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Starostlivo posúdime vymáhateľnosť pohľadávky a zastupujeme klientov v celom procese od mimosúdnych rokovaní cez súdne konanie až po exekúciu.

Častou agendou riešenou v súdnych konaniach sú nesplnené peňažné pohľadávky (vo vzťahoch medzi občanmi dochádza napríklad k situácií, že dlžník nevráti veriteľovi poskytnutú pôžičku). Spotrebitelia sa môžu dostať do sporov aj s dodávateľmi, napríklad pri chybnom plnení tvaru. Občan sa v pozícií zamestnanca môže dostať do sporu tiež so svojím zamestnávateľom. V takýchto prípadoch ponúkame klientom služby spojené s mimosúdnym aj súdnym vymáhaním pohľadávok, zastupovanie v súdnom, exekučnom aj konkurznom konaní.

Spory sa môžu týkať aj ďalších problémov, ako napríklad spory o vlastníctvo či užívanie nehnuteľností, spory vzniknuté z nesplnených alebo vadne plnených záväzkov, spory ohľadom náhrady spôsobenej škody a rôzne iné.

Naše služby zahŕňajú dôkladnú analýzu skutkového stavu a dôkaznej situácie, zhodnotenie rizík právneho postavenia klienta, ako aj prípravu procesnej stratégie. Klientom poskytujeme konzultácie v prípravných fázach riešenia sporu a rovnako aj počas prebiehajúceho súdneho konania. Súčasťou našich služieb je aj negociácia s protistranou a zastupovanie klienta pri mimosúdnom aj súdnom riešení sporov.

V rámci zastupovania klientov vypracúvame všetky typy podaní, vrátane predžalobných výziev, žalôb, návrhov, vyjadrení a riadnych aj mimoriadnych opravných prostriedkov. Klientov zastupujeme aj v arbitrážnych konaniach. Asistenciu poskytujeme klientom tiež pri exekučnom výkone súdnych a rozhodcovských rozhodnutí.

súdne konania exekučné konania advokát trnava vymáhanie pohľadávok

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti