RODINNÉ A DEDIČSKÉ PRÁVO

Orientačná cenová ponuka

Fyzickým osobám radíme vo veci rodinného aj dedičského práva.

Cena za právne poradenstvo:


od 60,- EUR / hod.

Vypracujeme návrh na rozvod manželstva, ktorým sa začína konanie o rozvode.

Cena za právnu analýzu:


od 100,- EUR

Pripravíme rodičovskú dohodu o úprave styku k maloletým deťom a o úprave výživného.

Cena za vypracovanie dohody:


od 120,- EUR

Pripravíme pre Vás dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Cena za vypracovanie dohody:


od 120,- EUR / hod.

Poradňa

V rámci advokátskej činnosti pracujeme aj pro bono. Zistite, či sme odpoveď na Vašu otázku zodpovedali v našej bezplatnej verejnej poradni.

Nenašli ste čo ste hľadali?

V oblasti rodinného práva poskytujeme predovšetkým služby, týkajúce sa rozvodu manželstva, úpravy rodičovských práv rodičov k maloletým deťom, výživného. Klientom poskytujeme tiež služby v oblasti dedičského práva, vrátane zastupovania v dedičskom konaní.

S čím Vám pomôžeme

Predstavenie problematiky

Rodinné právo je pododvetvím občianskeho práva, ktoré je osobitne upravené v zákone o rodine. V oblasti rodinného práva sa prelínajú osobné a majetkové vzťahy medzi príbuznými, predovšetkým medzi rodičmi a deťmi a medzi manželmi. V tejto oblasti poskytujeme klientom komplexné právne služby.

Typickou agendou v oblasti rodinného práva je zastupovanie klientov pred súdom v konaní o rozvod manželstva, vrátanie úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. V majetkovej rovine je v tejto súvislosti dôležité určenie výživného, ako aj vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ďalej sa stretávame so zastupovaním v konaniach o neplatnosť manželstva, prípravou a pripomienkovaním rodičovských dohôd, vymáhaním výživného v rámci exekučného konania, určením a zapretím otcovstva a zastupovaním a poradenstvom vo veciach osvojenia, opatrovníctva a poručníctvo.

Oblasť dedičského práva úzko súvisí s rodinným právom, nakoľko upravuje práva dedičov k pozostalosti po poručiteľovi, pričom dedičmi sú obvykle členovia rodiny poručiteľa. V rámci dedičského práva poskytujeme služby ako napríklad spísanie závetu, spísanie listiny o vydedení, zastupovanie v konaní o dedičstve alebo v dodatočnom dedičskom konaní.

Ako to funguje

6 krokov k Vašej spokojnosti

1. Prvotný kontakt

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez náš kontaktný formulár na tejto stránke. Na začiatku spolupráce je potrebné, aby ste nás oboznámili s Vašou požiadavkou.

4. Odsúhlasenie riešenia

Ďalší postup závisí od toho, pre ktoré z navrhnutých riešení sa rozhodnete. Pokiaľ by ste sa nevedeli rozhodnúť, pomôžeme Vám a odporučíme Vám najvhodnejšie a najvýhodnejšie riešenie. Postup si odsúhlasíme, pričom Vás budeme podrobne informovať o ďalších krokoch.

2. Osobné stretnutie

Pre úspešnú spoluprácu budeme od Vás potrebovať čo najviac informácií a podkladov. Za týmto účelom preferujeme osobné stretnutie, na ktorom si upresníme Vašu požiadavku a prípadne sa dohodneme na ďalšej spolupráci. Ako advokátska kancelária sme zo zákona viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré sa dozvieme pri výkone povolania.

5. Zastupovanie & realizácia

Kľúčovou fázou spolupráce je realizácia zvoleného riešenia. V závislosti od daného prípadu môže ísť o prípravu určitých dokumentov, rokovanie s protistranou či štátnym orgánom, príprava písomností a podaní, zastupovanie pred súdmi prípadne inými orgánmi verejnej moci.

3. Analýza a návrh riešenia

Následne po oboznámení sa s Vašou požiadavkou a po preštudovaní potrebnej dokumentácie Vám v prípade potreby vypracujeme právnu analýzu a navrhneme možné riešenia. Riešení určitej situácie môže byť viacero. Preto Vám predostrieme všetky možnosti s poukazom na ich výhody a nevýhody.

6. Výsledok - spokojnosť klienta

Výsledkom našej spolupráce je riešenie Vášho súčasného problému, ale aj predchádzanie možným problémom v budúcnosti. Vaša spokojnosť je naším úspechom, o ktorý sa budeme usilovať počas celej spolupráce.

Referencie

Čo o nás povedali klienti